Obec Melčice-Lieskové Obec Melčice-Lieskové

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. obj Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
27/2018 0 € 02.07.2018 TOP Servis IT a.s. Objednávame si u Vás dodávku a oživenie "REPASOVANEJ" kopírky Toschiba e-studio 256SE
25/2018 0 € 21.06.2018 TOP Servis IT a.s. Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.06.2018 objednávame u Vás tonery do našich tlačiarní.
24/2018 0 € 01.06.2018 SED Trenčín Objednávame si u Vás zabezpečenie stavebného dozora pri stavbe " Rekonštrukcia soc. zariadení v budove Svadobka. taktiež konzultáciu pri vypracovaní projektovej dokumentácie, ústredného kúrenia, osvetlenia, odpadov, vody a kanalizácie.
23/2018 0 € 01.06.2018 IBO s.r.o., Objednávame si u Vás dodávku profi kosačky SABO 47 -PRO VARIO.
22/2018 0 € 29.05.2018 Kipper s.r.o. Objednávame si u Vás dovoz kameniva frakcie 8-16 cca 17t na obecné parkovisko.
21/2018 0 € 29.05.2018 Kameňolomy s.r.o. Objenávame si u Vás dodávku a dovoz kameniva frakcie 8-16 plné auto cca 17t na obecné parkovisko.
20/2018 0 € 03.05.2018 Iglu Chlad Objednávame si u V8s revíziu a opravu chladiacich zariadení v DS v časti obce Melčice a Lieskové.
19/2018 0 € 12.04.2018 TOP HOUSE spol.s.r..o Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na vodovodné vetvy a vodojemy, ktoré sú vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové, za účelom nepeńažného vkladu majetku do TVK a.s.m, tak ako bolo odsúhlasené poslancami OZ obce Melčice-Lieskové.
18/2018 0 € 11.04.2018 JJ Eko stavsol Objednávame si u Vás rekultiváciu územia po žumpe ZŠ a vsakovacích jámách v lokalite "galoty".
17/2018 0 € 09.04.2018 Ján Donko Objednávame ai u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie verejného osvetlenia vedľa futbalového ihriska smerom k PD v časti Lieskové, podľa dohodnutej cenovej ponuky.
16/2018 0 € 09.04.2018 Stolárstvo - Pohrebné služby Objednávame si u Vás zabezpečovanie upratovacích prác a údržby domu smútku v časti obce Zemianske Lieskové na rok 2018.
15/2018 0 € 09.04.2018 JJ Ekostavsol Objednávame si u Vás žeriav na 29.04.2018 o 17.00 na zdvíhanie mája v priestoroch futbalového ihriska pri KD v obci Melčice-Lieskové.
14/2018 0 € 03.04.2018 Ing. Miroslav Kováčik Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na budovu Svadobka súp. č. 444 za účelom legalizácie prístavby budovy u roku 1970, rekonštrukcie soc. zariadení a strechy podľa zaslanej cenovej ponuky.
13/2018 0 € 27.03.2018 Slovex alfa s.r.o. Objednávame si u Vás nasledovné svetelné zdroje na osvetlenie tréningového futbalového ihriska v obci Melčice-Lieskové. 5ks Disano Illuminazione SpA 178728 led CLD CELL-D 1787 Astro LED- asimmetrico 50°.
13/2018 0 € 27.03.2018 Slovex alfa s.r.o. Objednávame si u Vás nasledovné svetelné zdroje na osvetlenie tréningového futbalového ihriska v obci Melčice-Lieskové.
12/2018 0 € 20.03.2018 Ing. Vladimír Murcin Geodézia Objednávame si u Vás vypracovanie GP, zameranie polohopisu a výškopisu, ako aj vyznačenia KN stavu a IS podľa povrchových znakov pre parcely chodníka v KÚ Zemianske Lieskové aj Melčice v celkovej dížke cca 210 m a 300 m podľa zaslanej cenovej ponuky.
11/2018 0 € 12.03.2018 JJ Ekostavsol Objednávame si u Vás vybudovanie podlahy (dodávku a montáž) na Zdravotnom stredisku v obci Melčice-Lieskové predajňa priemyslu o výmere 32 m². Jedná sa o nasledovnú skladbu podlahy: Podsyp kamenivom, zhutnenie kameniva, zabetónovanie podlahy betónom B20 v Hr. 10 cm, permetračný náter, hydroizolácia Ipou, tepelná izolácia polystyrén hr. 10 cm, rabicové pletivo a cementový poter hr. cca 7 cm. Následne pokládku dlažby dodanú investorom
9/2018 0 € 19.02.2018 Ján Danko Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zakabelizovanie vzdušného vedenia, verejného osvetlenia a káblových rozvodov v časti Lieskové v ulici pri ZŠ podľa zaslenej cenovej ponuky.
8/2018 0 € 14.02.2018 IBO s.r.o., Objednávame si u Vás prdsezónnu prehliadku a opravu obecnej techniky na kosenie krovinorezov.
7/2018 0 € 12.02.2018 Ing. Eduard Fabo Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovzniknuté parcely č. 92/2 a 92/4 k.ú. Zemianske Lieskové podľa priloženého geometrického plánu. Posudok bude slúžiť ako podklad pre určenie ceny pri predaji pozemku TSK.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: