Obec Považany Obec Považany

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby zo dňa 30.06.2017 27.09.2019 neuvedená € HYDROS Bánovce, spol. s r.o. pdf - 306,15 kB
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 04.09.2019 neuvedená € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 2416,11 kB
Záložná zmluva č.300/73/2017 03.09.2019 1143200,00 € Štatny fond rozvoja bývania pdf - 161,99 kB
Zmluva o výkone činností stavebného dozoru 27.08.2019 360 € TKB Slovakia s.r.o. pdf - 1673,59 kB
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania 15.08.2019 3000,00 € VOLUMA SK, s.r.o. pdf - 1608,48 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 05.08.2019 neuvedený € Ministerstvo životného prostredia SR pdf - 31986,90 kB
Kúpna zmluva 25.07.2019 1182200 € IC Holding, s.r.o. pdf - 2244,91 kB
Odstúpenie od Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby 10.07.2019 neuvedená € HYDROS Bánovce spol. s r.o. pdf - 181,78 kB
Zmluva o užívaní časti podperných bodov 21.06.2019 bezodplatne € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 1596,46 kB
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby 19.06.2019 bezodplatne € Západoslovenská distribučná, a.s. pdf - 1393,72 kB
Zmluva o dielo 18.06.2019 157847,70 € MM Stavex s.r.o. pdf - 1826,54 kB
Mandátna zmluva 13.05.2019 800 € NYX s.r.o. pdf - 1784,20 kB
Protokol o odovzdaní poozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí 16.04.2019 0 € Slovenský pozemkový fond pdf - 602,63 kB
Zmluva o spolupráci a poradenstve 26.03.2019 1920 € TORVEL s.r.o. PDF - 792,74 kB
Darovacia zmluva 24.03.2019 50,00 € ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č.58 Nové Mesto nad Váhom pdf - 351,76 kB
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č.178/2018 28.02.2019 neuvedená € Úrad vlády Slovenskej republiky pdf - 1892,74 kB
Príloha č. 2 Zmluvy č. 110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 06.02.2019 neuvedená € Márius Pedersen,a.s. pdf - 909,71 kB
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods.6 zák.č.448/2008 Z.z. o sociál. službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskoších predpisov na rozpočtový rok 2019 28.01.2019 65 376 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pdf - 6007,41 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: